Go to Top
  • No products in the cart.

June 2017

Thiết bị không dây dạy học ngoại ngữ

Tham khảo các thiết bị >> Một trong những kho khăn cho học viên khi học ngoại ngữ là nhiễu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, Khi học ngoài việc không nghe rõ giáo viên đọc và hướng dẫn cũng như chịu ảnh hưởng nhiêu tạp âm từ các môi trường âm thanh khách nhau đẫn đến việc tiếp thu kém, làm cho học viên không tập trung và …Read More